bellatrix

94 teksty – auto­rem jest bel­latrix.

* * *

chwy­cił mnie za dłoń
nie puszczał
a ja zaufałam na nowo
że przy nim mogę być

najszczęśliwsza 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 listopada 2017, 20:30

* * *

tonę w bieli
krzyczy w mo­jej głowie
i de­was­tu­je wszystko
bez­powrot­nie

krok
po
kro­ku

za­cis­ka białe pal­ce na mo­jej
szyi
i tracę od­dech
nur­kuję w czystą biel

ma­sochis­tka
od­licza czas do kolejnej
białej dłoni

bo pragnę być twoją kochanką
twoją przy­jaciółką

wpa­dam w białe ra­miona
i duszę się co­raz szyb­ciej

jeszcze ten raz
jeszcze je­den

oddychaj 

wiersz • 1 października 2017, 11:16

* * *

szy­der­cze od­bi­cie mo­je
w taf­li popęka­nego lustra
za­biera mi resztki rozsądku
i szep­cze za­wis­tnie, że 

czas wejść sto­pień dalej
nim rzucę się w przepaść 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 września 2017, 18:22

* * *

i spot­ka­liśmy się zno­wu
ot­ru­ta emoc­jo­nal­ność
zdo­mino­wała mnie w 
nar­ko­tyzo­wanym szale

i widząc cię zno­wu
uświado­miłam so­bie, że 
nic nie czuję i nic już mnie
nie kon­tro­luje

stałam się niez­dro­wo
wol­na

od ciebie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 sierpnia 2017, 20:26

* * *

och, zat­ra­cenie emoc­jo­nal­ne
błądzę w nieto­leran­cji i och,
zwyczaj­nie już nie wiem,
kim jes­tem i co się dzieje 

wiersz • 8 sierpnia 2017, 16:47

* * *

po­suwam się w dół szyb­ciej
roz­dra­pując sta­re bliz­ny nieczucia
wbi­jam nóż w ser­ce i krwa­wię
i umierając, jes­tem pusta 

wiersz • 8 sierpnia 2017, 16:47

* * *

kim ja jes­tem?
zgu­biłam się we mgle brud­nych emocji
za­tykających umysł i ser­ce i oczy
i całą egzys­ten­cję moją spro­wadziw­szy
do par­te­ru
kim się stałam?

zaledwie

pyłem na wietrze
ćmą umierającą na prze­palo­nej żarówce
znie­czu­licy ludzkiej

twojej 

wiersz • 6 sierpnia 2017, 10:53

* * *

za bar­dzo cię pokochałam
i za­pom­niałam o tym
że to siebie wpierw po­win­nam po­lubić
nim poświęciłam całą siebie
za pustkę

za nic 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 sierpnia 2017, 10:45

* * *

widzę cię we mgle da­leko
i sa­ma nie pot­ra­fię po­wie­dzieć
czy to efekt ciągu czy po pros­tu

wróciłeś w końcu 

wiersz • 24 lipca 2017, 17:47

* * *

jak nóż na gardle
wżynają się wspomnienia
i mglis­te bi­cie serca
co­raz szybciej

umieram 

wiersz • 22 lipca 2017, 15:14

bellatrix

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bellatrix

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 listopada 2017, 23:14yestem sko­men­to­wał tek­st chwycił mnie za dłoń [...]

24 listopada 2017, 20:30bellatrix do­dał no­wy tek­st chwycił mnie za dłoń [...]

1 października 2017, 11:16bellatrix do­dał no­wy tek­st tonę w bieli krzyczy [...]

14 września 2017, 22:20RozaR sko­men­to­wał tek­st szydercze od­bi­cie mo­je w [...]

13 września 2017, 18:22bellatrix do­dał no­wy tek­st szydercze od­bi­cie mo­je w [...]

16 sierpnia 2017, 09:17Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st i spot­ka­liśmy się zno­wu [...]

7 sierpnia 2017, 12:21Cris sko­men­to­wał tek­st za bar­dzo cię po­kochałam i [...]

22 lipca 2017, 18:49Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś naj­piękniej­szym ser­ca po­rusze­niem uko­jeniem [...]

22 lipca 2017, 15:37JaJo sko­men­to­wał tek­st jak nóż na gar­dle wżynają [...]

13 lipca 2017, 22:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st zapadam w niepa­mięć o [...]