bellatrix

63 teksty – auto­rem jest bel­latrix.

(nie)rozstanie

Za­kot­wiczyłem się w tobie
Za­korze­niłem swoją miłość
W ser­cu twoim
Permanentnie

I choćbyśmy się kiedyś (nie)rozstali
To ja pozostanę 

wiersz • 20 maja 2017, 13:28

* * *

w ab­strak­cyjnej sce­nie miłos­nej
przep­le­cione gorący­mi dłońmi
dwo­je ska­mieniałych serc naszych
i w krzy­ku pod­niece­nia tonęłam
drżałam na myśl o tym, że za moment

cię nie ma 

wiersz • 17 maja 2017, 23:10

kobieto

ko­bieto
wyob­rażenie po­kaleczo­ne
egzys­ten­cją skażoną przez niena­tural­ność
codzien­ności

na wy­ciągnięcie jesteś
na tle ar­ka­dii nieraj­skiej jeszcze
przep­le­ciona piekiel­nym og­niem

kobieto
zat­ra­cona miłośnie
w objęciach moich niesłusznie może
całować pragnę popląta­ne myśli two­je

jak­byś jeszcze trochę
mogła mnie kochać
moc­niej niż naj­mocniej na świecie
bo

ko­bieto
bled­nieję już
w twoich szkarłat­nych por­ce­lano­wych
ra­mionach niespiesznie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 maja 2017, 11:58

* * *

dla ciebie to i w ogień skoczę
a po­tem spa­lony za­nur­kuję w 
oceanie bez­kres­nym miłości

twojej 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 maja 2017, 00:21

* * *

miłość stała się kartą prze­tar­gową
ku­powaną za ko­lej­ne ze­ra w mi­lionach
tyl­ko ty od­dałeś mi ser­ce za dar­mo
i poz­wo­liłeś mi zro­bić to sa­mo dla ciebie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 maja 2017, 15:45

najbardziej

mam nadzieję że wiesz
że jes­teś tym jedynym
które­go naj­bar­dziej potrzebuję
na całym świecie 

wiersz • 4 maja 2017, 01:47

* * *

bądź obok
w zwyczaj­nej codzien­ności
nic nie mów
usiądź obok mnie
zrzuć świat ze swoich ramion
daj się po­kochać
na zabój 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 kwietnia 2017, 01:51

* * *

jes­tem w drodze, jeśli się boisz
jeśli uciekasz, nie muszę wiedzieć
tyl­ko wróć do do­mu kocha­nie
i nig­dy już nie poz­wolę ci uciec
i na zaw­sze będę da­wać ci szczęście
tyl­ko wtul się we mnie i proszę
nie od­chodź nig­dy więcej be­ze mnie 

wiersz • 25 kwietnia 2017, 13:10

Bez ja­jek święta się odbędą, ale bez Zmar­twychwsta­nia już nie.

-Proboszcz 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 kwietnia 2017, 22:02

jedyny

tracę kon­trolę nad swoim ciałem
nic już po mnie nie zos­tało
raj­skie uniesienie i ty na piedestale
jes­teś je­dynym, które­go pragnę

dot­knij mo­jej naz­naczo­nej skóry
za­ciśnij zęby na spie­rzchniętych wargach
połącze­nie po­tar­ga­nych serc naszych
je­dyny, dla które­go skoczę w prze­paść

pot­rze­buję mężczyz­ny z krwi i kości
to mu­si stać się prawdą, bo po­woli znikam
nieśmiało prze­konuję cię do siebie
bądź już, proszę, do końca świata lub dłużej 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 kwietnia 2017, 22:46

bellatrix

bellatrix

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 maja 2017, 06:31yestem sko­men­to­wał tek­st dla ciebie to i [...]

4 maja 2017, 07:11stepbyson sko­men­to­wał tek­st najbardziej

26 kwietnia 2017, 07:26stepbyson sko­men­to­wał tek­st bądź obok w zwyczaj­nej [...]

16 kwietnia 2017, 19:39CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Bez ja­jek święta się [...]

7 kwietnia 2017, 06:33RozaR sko­men­to­wał tek­st stracić głowę

5 kwietnia 2017, 01:03azzazell44 sko­men­to­wał tek­st prosty wier­sz

29 marca 2017, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st kochaj

26 marca 2017, 21:57Salomon sko­men­to­wał tek­st po omac­ku szu­kam two­jego ciała do­tyku [...]

24 marca 2017, 21:05.Rodia sko­men­to­wał tek­st twoja wi­na

4 marca 2017, 01:08stepbyson sko­men­to­wał tek­st Zatrzymaj się na chwilę [...]