bellatrix

70 tekstów – auto­rem jest bel­latrix.

* * *

dzi­siaj czuję się lepiej
choć gorzej niż jutro
czuć się będę

naj­le­piej czuć się będę
kiedy ty usiądziesz obok
i poczuję eden 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 czerwca 2017, 19:15

* * *

(...)
— W ta­kim ra­zie pójdziemy naj­pierw na spa­cer — skwi­tował. — Bo chciałbym, żeby wszys­cy smut­ni ludzie, którzy zmusze­ni są wra­cać w tej wichurze, mog­li zo­baczyć troszkę światła.
— Będziesz szedł z la­tarką? — spy­tała szczerze roz­ba­wiona, mi­mo że dos­ko­nale wie­działa, o co mu chodziło.
— Będę szedł z tobą. Wte­dy na­wet naj­większa ciem­ność świata będzie dla mnie nies­traszna — od­po­wie­dział po­ważnie.
(...) 

opowiadanie • 6 czerwca 2017, 13:15

* * *

jes­teś
unosząca się pod niebo al­bo wyżej
nie wiem

jes­teś
niepew­na i pew­na jak boży anioł
w piekle

uciekam
jak naj­da­lej mogę i nie chcę
od ciebie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 czerwca 2017, 12:58

* * *

Obłąka­ne po­jawiające się za rogiem
Emoc­je ja­kieś skrzy­wione
Dub­lujące się we wszechświecie moim
Zabójcze cza­sem a cza­sem bez sumień

I po wielok­roć ucie­czki się podjąć
Nie opłacało
Bo wra­cały sil­niej­sze i mor­der­stwa na sercu
Pragnęły wy­konać a cza­sem tyl­ko egzekucję 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 czerwca 2017, 12:57

W szczęściu nie chodzi o wiel­kie rzeczy, wiel­kie uczu­cia, wiel­kie wszys­tko. Ser­ce szczęścia leży tam, gdzie pros­to­ta - pros­to­ta uczuć, słów, czynów, pros­to­ta by­cia. Do­ceniw­szy te naj­mniej­sze spra­wy, po­siądziemy szczęście. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 czerwca 2017, 23:43

* * *

roz­my­te i wyb­lakłe emocje
niena­ruszo­ne stan­dardem
współczes­ności ja­dem

i nag­le wszys­tko szlak trafił
chiński mur niewrażliwości
runął bez­kom­pro­miso­wo

bo od­dałeś mi ka­wałek nieba
bez żad­nych py­tań skruszyłeś
skały w moim ser­cu na wie­czność

i zos­tałeś jeszcze
na chwilę dłużej 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2017, 13:27

chciałabym

chciałabym się cofnąć w czasie
żeby móc po­pełnić raz jeszcze
te sa­me zbrod­nie z miłości
chciałabym móc raz jeszcze
za­nurzyć się w to­bie
po stok­roć mocniej 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 maja 2017, 00:16

(nie)rozstanie

Za­kot­wiczyłem się w tobie
Za­korze­niłem swoją miłość
W ser­cu twoim
Permanentnie

I choćbyśmy się kiedyś (nie)rozstali
To ja pozostanę 

wiersz • 20 maja 2017, 13:28

* * *

w ab­strak­cyjnej sce­nie miłos­nej
przep­le­cione gorący­mi dłońmi
dwo­je ska­mieniałych serc naszych
i w krzy­ku pod­niece­nia tonęłam
drżałam na myśl o tym, że za moment

cię nie ma 

wiersz • 17 maja 2017, 23:10

kobieto

ko­bieto
wyob­rażenie po­kaleczo­ne
egzys­ten­cją skażoną przez niena­tural­ność
codzien­ności

na wy­ciągnięcie jesteś
na tle ar­ka­dii nieraj­skiej jeszcze
przep­le­ciona piekiel­nym og­niem

kobieto
zat­ra­cona miłośnie
w objęciach moich niesłusznie może
całować pragnę popląta­ne myśli two­je

jak­byś jeszcze trochę
mogła mnie kochać
moc­niej niż naj­mocniej na świecie
bo

ko­bieto
bled­nieję już
w twoich szkarłat­nych por­ce­lano­wych
ra­mionach niespiesznie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 maja 2017, 11:58

bellatrix

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bellatrix

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 czerwca 2017, 16:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st dzisiaj czuję się le­piej choć [...]

6 czerwca 2017, 23:36Salomon sko­men­to­wał tek­st (...) — W ta­kim ra­zie [...]

5 czerwca 2017, 14:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Obłąkane po­jawiające się za [...]

5 czerwca 2017, 14:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś unosząca się pod [...]

29 maja 2017, 02:09Salomon sko­men­to­wał tek­st chciałabym

12 maja 2017, 06:31yestem sko­men­to­wał tek­st dla ciebie to i [...]

4 maja 2017, 07:11stepbyson sko­men­to­wał tek­st najbardziej

26 kwietnia 2017, 07:26stepbyson sko­men­to­wał tek­st bądź obok w zwyczaj­nej [...]

16 kwietnia 2017, 19:39CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Bez ja­jek święta się [...]

7 kwietnia 2017, 06:33RozaR sko­men­to­wał tek­st stracić głowę